banner banner
1 - نیرنگ

مثنوی شماره 1 - کبریایی

یار من هم قد و همسال من است
مونس من محرم حال من است
یارمن بی من نمی نوشد شراب
چشم او بی من نمی آید به خواب
یار من اندیشه و رأی من است
قوت تن پای پویای من است
یار در من ترکتازی می کند
با منش طفلانه بازی می کند
یاربی اندیشه می داند مرا
...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 1 تا 12

1

عه پیری بریژه مه خاره دنون اسبی وا بُه مه موی یون کرسی کلبون
آخر پینده بشون با دو گز کوون اگر ببون عرب و آقوسین خون

2

پبین جا بر بشین مه یاری هوا هوای ترا درُه شوندا کربلا
عه هشکین نداندی خا ده بخدا چاووشی هاکرین خا چشی بلا

3

ادامه مطلب

مثنوی شماره 2 - رودخانه چالوس

سایۀ بید و نسیم زلف باد
خاطرات رفته را آرد به یاد
پیچ و تاب زلف رقاصان بید
دامن دل را به ماندن می کشید
غربت اشکی ز دریای وجود
می خزد با سینه در دامان رود
در رگ خشک زمین آب حیات
می دهد جان در تن خشک نبات
بید مجنون زلف میشوید درآب
ژاله ...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 13 تا 24


13

امستی روزیگاری مد بژه لت مه مال و جون دکل ندانده برکت
مه کم شانسی ادر پسونی دله سنگ گرد شی مه دست و په ده بشکت

14

مه دل شوی وری آکس ببی یه گنومی دله یی دغس ببی یه
صحرا زاری بی در بربنده وانده غلومسین سوو بی کس ببی یه

ادامه مطلب

قطعه شماره 1 - زلف سیاه

آن زلف سیاه کافرنیش
ایمان مرا گرفت از من
در نقطۀ ابتدای هستی
پایان مرا گرفت از من
در سایه نعمت فراون
دندان مرا گرفت از من
چشم دل و دیده سیر گردید
گر خوان مرا گرفت از من
بردم به مقام شافح فقر
عنوان مرا گرفت از من
چون بی سروپایی ...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 25 تا 36

25

ته خونا بدون مد ده بر بکرته آخر مه ده نوانده ته چه کرته
ره ره ری ری ادر مه گوش بخونده مه ژیر پی نسته مد ره بر ببرته

26

مه مر غی تاژه خون ده پر بدی یه مه ده دیونه کرته سر بدی یه
اشکار چی وون وری نه تپه یی سر عه شهبازی ته مد کوتر بدی یه
<...

ادامه مطلب

قطعه شماره 2 - پرده دار عشق

اگر رفتم از این دنیای فانی
هوای قصه و حوری در سرم بود
اگر گشتم سوار مرکب نور
هزاران سال نوری در سرم بود
اگر بر خوان معنا کم نشستم
تمناهای سوری در سرم بود
اگر که پرده دار عشق گشتم
ملاقات حضوری در سرم بود
برای آن بخوابم خاره آمد
که تعبی...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 37 تا 48

37

مه بمرته دل ره قارون بخونین حدیثی خسروی خوبون بخونین
اگر پینده خدامون حرف دینین نما زون ده با دل و جون بخونین

38

صحرا ده وگرته گل و پاپیلو انون هوا درن اینن پرستو
انگار مه تن نسته تنگس و تلو لایی دله بوندی پهلو به پهلو

39
<...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 49 تا 60

49

اگر چه آسمونی یاله سنگه تمومی روژو شو حیرون و دنگه
اگر اشته بشو تا عرشی اعلا انی یکه طلایی چک به لنگه

50

از انجو تا به کرج خلی ره یه مه جلو دار مه کاتا و مه که یه
یکه دل انچو و یکه نوونجه مه دل یکه چمشی په به په یه

51

ادامه مطلب

قطعه شماره 3 - عاشق مو

آبشار بلند زلفانش
از بلندای دیده می ریزد
مار چنبرزده ز گرمی عشق
بر سر گنج سینه می خیزد
آه آتش گرفته خانۀ دل
این سیه شعله خانمانسوزست
الحذر در کمان زنگی مست
تار مو نیست تیر دلدوزست
از همان لحظۀ خیال انگیز
چشم صبر دلم سیه پوش ست
...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 61 تا 72

61

وانده مه رواوو ده پیش بواته مه یال یاله نرون ده میش بواته
بیخود بیخود مه ره بهونه کرته وانده مه کرکوده چه کیش بواته

62

مه چشی نه چکل ده رز بدی یه نه رزی دار ده وی و گز بدی یه
مرتون انی وانن پرست زمستون پایینی قلی مو موجز بدی یه

...

ادامه مطلب

قطعه شماره 4 - التماس دعا

آسمان صاف و در طلیعه صبح
کوکب نقره می زند سوسو
می کند تکدرخت وادی شب
گل خورشید زینت گیسو
تیغ برّان رگزن خورشید
عالم خفته را زند رگ خواب
قطره های بلور شبنم نور
می کند دشت راز را سیراب
روی گلدستۀ چنار سحر
گلنوایی ز بلبل شیداست
در...

ادامه مطلب

قطعه شماره 5 - نماز

در نیایش گل دعاست نماز

عشق مستانه با خداست نماز

گفت با ما رسول مردم خواه

نور الانوار چشم ماست نماز

در نهانخانۀ دو چشمانم

مثل آئینه قدنماست...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 73 تا 84

73

درد و بلا مه تن ده چیر ببی یه دستا بندی مه ره سجیر ببی یهُ
مه دل جوو ونه و افسوس و افسوس مرتون وانن فلونی پیر ببی یه

74

آخری پییزه اینن کلنگو انون پَسر درن اینن پرستو
یکه وُزنده و عه با ویمری بنه کندی یکه قدم ره بشو
کلنگو =مرغ مهاجر

ادامه مطلب

چهار پاره شماره 1 - مرگ خورشید


در کنار شب و طبیعت کور
چون سپیدار روز می بینم
باغبانم به دست غیرت عشق
گل برای زمانه می چینم

رفته بودم به نا کجا آباد
همه جا آتش است و می سوزد
بی خیال آسمان به روی قبا
دگمۀ زرد و سرخ می دوزد

از غروبی لطیف و رویا ئی
...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 85 تا 96

85

هم مستنه کویُه ماکا چه کندا هم همسه خلیسه ی طوبا چه کندا
چپکی خیل حون مو خبر بگیرین مه خاره مُی عُرسو زهرا چه کندا

86

مه هستی ده خلی بیحد بدی یه مرتون ده جا قد و نیم قد بدی یه
هر کاری تا اسه ممو هاکرته ته هاکرته ولی مه رد بدی یه

...

ادامه مطلب

مسمط شماره 1 - مولای من

ای شمع آتش پای من
ای انجمن آرای من
یار دل تنهای من
مولا علی مولای من

ای لؤلؤی لالای من
مولاعلی مولای من

گل آیتی از روی تو
شب خفته در گیسوی تو
مه گوشۀ ابروی تو
من محو گفتو گوی تو

ای لؤلؤی لالای من
مولاعل...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 97 تا 108

97

تندوری لیوکی حمیر ببی یی به جایی پنجی کش فتیر ببی یی
جا مرتون دست گله دانن ولیکن عه اشتون دلی دست ذلیر ببی یی

98

بیرو بیرو عه و تو چو ها کرون بشون توم سری بون یوز پو هاکرون
وگرده سر اگر ته رَه وگرده با هم بنرون گفت وگو هاکرون

99...

ادامه مطلب

مسمط شماره 2 - نور ایمان

یاعلی ای گل آفرینش
دست قدر نمای ستایش
کار من التماس است و خواهش
ده گناه دلم را تو کاهش

یاعلی یا علی یا علی جان
در دلم نور ایمان بتابان

یاعلی ای شه ملک هستی
صورت و معنی حق پرستی
در نظر گاه من چون نشستی
تار و پ...

ادامه مطلب

3 - نجوای نیمه

راز حقیقتند رموز مجازها
محمود مطلقند تمام ایازها
از کم رسیده اند به بسیاری زمان
کوتاه بوده اند از اول درازها
آتش که در تنور کند پخت...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 109 تا 120


109

عیی کرته برونی بری وره مه کلی سر بمونی یه وُگره
دیفاری دیم ژی یه مه سر و بُره گدا یی اقوال ده سلت بشُره

110

چویی وری مه کله لاب ببی یه هم بره وو مه که ده صاب ببی یه
ادر دونیایی ویر مه سر آورته مه سر گوذشت یکه کتاب ببی یه

...

ادامه مطلب

ترجیع بند شماره 1 - مستِ مست

تا آمدی به خانه
ای یوسف زمانه
بستم بسوی خانه
گلبانگ عارفانه

من مست مست مستم
مینای می به دستم
من عاشق تو هستم
گر گبرو بت پرستم

خورشید آسمانی
بالای بیکرانی
در ظاهرو نهانی
روشنگر جهانی

من مست...

ادامه مطلب

4 - نخبه گان

قاب این نقاشی ثانی مرا
می برد تا دوره مانی مرا
همره من گر نیاید پیرروز
می دراند گرگ شب آنی مرا

ادامه مطلب