banner banner
دوبیتی های سنگسری - شماره  85 تا 96

دوبیتی های سنگسری -شماره 1 تا 12

1

عه پیری بریژه مه خاره دنون اسبی وا بُه مه موی یون کرسی کلبون
آخر پینده بشون با دو گز کوون اگر ببون عرب و آقوسین خون

2

پبین جا بر بشین مه یاری هوا هوای ترا درُه شوندا کربلا
عه هشکین نداندی خا ده بخدا چاووشی هاکرین خا چشی بلا

3

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 13 تا 24


13

امستی روزیگاری مد بژه لت مه مال و جون دکل ندانده برکت
مه کم شانسی ادر پسونی دله سنگ گرد شی مه دست و په ده بشکت

14

مه دل شوی وری آکس ببی یه گنومی دله یی دغس ببی یه
صحرا زاری بی در بربنده وانده غلومسین سوو بی کس ببی یه

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 25 تا 36

25

ته خونا بدون مد ده بر بکرته آخر مه ده نوانده ته چه کرته
ره ره ری ری ادر مه گوش بخونده مه ژیر پی نسته مد ره بر ببرته

26

مه مر غی تاژه خون ده پر بدی یه مه ده دیونه کرته سر بدی یه
اشکار چی وون وری نه تپه یی سر عه شهبازی ته مد کوتر بدی یه
<...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 37 تا 48

37

مه بمرته دل ره قارون بخونین حدیثی خسروی خوبون بخونین
اگر پینده خدامون حرف دینین نما زون ده با دل و جون بخونین

38

صحرا ده وگرته گل و پاپیلو انون هوا درن اینن پرستو
انگار مه تن نسته تنگس و تلو لایی دله بوندی پهلو به پهلو

39
<...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 49 تا 60

49

اگر چه آسمونی یاله سنگه تمومی روژو شو حیرون و دنگه
اگر اشته بشو تا عرشی اعلا انی یکه طلایی چک به لنگه

50

از انجو تا به کرج خلی ره یه مه جلو دار مه کاتا و مه که یه
یکه دل انچو و یکه نوونجه مه دل یکه چمشی په به په یه

51

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 61 تا 72

61

وانده مه رواوو ده پیش بواته مه یال یاله نرون ده میش بواته
بیخود بیخود مه ره بهونه کرته وانده مه کرکوده چه کیش بواته

62

مه چشی نه چکل ده رز بدی یه نه رزی دار ده وی و گز بدی یه
مرتون انی وانن پرست زمستون پایینی قلی مو موجز بدی یه

...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری -شماره 73 تا 84

73

درد و بلا مه تن ده چیر ببی یه دستا بندی مه ره سجیر ببی یهُ
مه دل جوو ونه و افسوس و افسوس مرتون وانن فلونی پیر ببی یه

74

آخری پییزه اینن کلنگو انون پَسر درن اینن پرستو
یکه وُزنده و عه با ویمری بنه کندی یکه قدم ره بشو
کلنگو =مرغ مهاجر

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 85 تا 96

85

هم مستنه کویُه ماکا چه کندا هم همسه خلیسه ی طوبا چه کندا
چپکی خیل حون مو خبر بگیرین مه خاره مُی عُرسو زهرا چه کندا

86

مه هستی ده خلی بیحد بدی یه مرتون ده جا قد و نیم قد بدی یه
هر کاری تا اسه ممو هاکرته ته هاکرته ولی مه رد بدی یه

...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 97 تا 108

97

تندوری لیوکی حمیر ببی یی به جایی پنجی کش فتیر ببی یی
جا مرتون دست گله دانن ولیکن عه اشتون دلی دست ذلیر ببی یی

98

بیرو بیرو عه و تو چو ها کرون بشون توم سری بون یوز پو هاکرون
وگرده سر اگر ته رَه وگرده با هم بنرون گفت وگو هاکرون

99...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 109 تا 120


109

عیی کرته برونی بری وره مه کلی سر بمونی یه وُگره
دیفاری دیم ژی یه مه سر و بُره گدا یی اقوال ده سلت بشُره

110

چویی وری مه کله لاب ببی یه هم بره وو مه که ده صاب ببی یه
ادر دونیایی ویر مه سر آورته مه سر گوذشت یکه کتاب ببی یه

...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 121 تا 132

121

امشه پبین بشون صحرا بخُسون آسمونی ستاره ده بچینون
پِه بین به در دینون یون کیی دنو بیخوت ادر جین جی وون مو نکُوون

122

مرتونی ساده دل مو جنگ چه کنده مستونی وری چش ده منگ چه کنده
هم کاتا کویژون ره ینگ چه کنده جاونون ده اشتون مو دل تنگ چه کنده<...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 133 تا 144

133

چون ساله عه زیات و کم نبوندی سفره داری ولی حاتم نبوندی
ادر عه وزندی آخر مه نظر عالم بوندی ولی آدم نبوندی

134

تو ویست و چار ساعت دره وزنده هرچی وزنده هجه نرسنده
دایم عه وینندی دره چه کنده قسم خونده بخه درو چه دینده

135

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 145 تا 156

145

یون کله ده وتی پش وناسره وُه واخونده وتی تد وناپره
تندور سرو بنر الون ده ایندی واقو دار کو مه نون تندور نسره

146

کسونو بیی اما یال ببی یی پیر آدمونی وری تال ببی یی
خاتنی غم و رنج ده بر بکری تیره میی سیزده یی لال ببی یی

147

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 157 تا 168

157

مه بسوته سینه کلش چه کنده ویمرونی وری نالش چه کنده
مه ده سلی ببرته وو مه چشو هرازی وی وری خونش چه کنده

158

یون کتی وو دکل ملا نبون ده درسته رو هجه که بر نشونده
سیکار ده هوس کنده مر تونی دله نه دکل هشکین مو اعماز نکنده

15...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 169 تا 180

169

نمسری په بین بشون شامرزا نمسری خلی دانده تماشا
اگر خلی نه ره غلو نکری بهشتی واشونده یون خاره جگا

170

عه وو مه یار پینده ور ور بنرون یادیگاری ره خاره عکس بگیرون
بشون نه ژرژرا با دلی پندی وه واخونن جگا دس دیم بشرون

171

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 181 تا 192

181

بشین گال بدیین خاره خدا ده نه پیغمبر محمد مصطفی ده
خدا یا تد قسم دینون به مولا همین انجو هماردن هم جگاده

182

نه بشینده هم کیی دنو دبو نه بکندی ده یی دله بر بشو
عه تر سندی مه ده بخوره گو گو دور از جونی دونیا ده کوفه ببو

1...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 193 تا 204

193

هم ده یی جمعیت جا روس ببی یه جوون آدمون ره هوس هوس ببی یه
بلا ره درو وو هم ده یی آدم جا گوش گوشو وانن تیفوس بمی یه

194

یون دونیا یی غرور هم ده نوانده آدمی زاد فقط اشتون ده پانده
پیغمبر صلوات الله یی بواته آدمی زاد سه وو اسبی ندانده

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 205 تا 216

205

گو گولو جاری ده آباد واکرین هم پشرونی روح ده شاد واکرین
یون دونیا زیندونه تا کو بکنین اشتره اشتون ده آزاد واکرین

206

شامز زونی وری یوز دار بکالین اشتون زبون ده خاری وو هادارین
اگر پینده هم زبونو نمره کاتون ره دکلو فارسی نواژین

...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 217 تا 228

217

مه یار پرست پشری کُرد ببی یه پلوار دبسته خلی لرد ببی یه
دور جی نا سواری فُرد ببی یه ولی وی داری وری طرد ببی یه

218

مه دلبری مه ده هاکرته خسته خداوندا ببُه مه بر دبسته
هر چی واندی مه دل دره ترکنده کِی دره پیندری دونیا دنسته

219<...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 229تا 240

229

نزوندی کی یه هم گرماوه وونه نه کا ر هاکرته تن با دل و جونه
خلی آدم کته وو خوش زبونه تمومی آدمون مو مهربونه

230
سنگسری زبون خلی ویمُره هم ده یی زبون آسمونی خوره
کاتونده یاد بدیین و بواژین هر بری یادارا خاره کوُره

231

کوچه...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 241 تا 252

241

تا یون دونیا وو هستی بر قراره مه دل و جون نخاری ده کناره
نُه پس و خیل و داز و چشمه وو سنگ یون صحرا هم پشری یادیگاره

242

تا شوندی بیه یی هم نازنین ده مه ده وانده په بُه بر بشه مه که
واندی مه جون ده تر قربونی کندی ولی تو مه ده وانده نُه وری ن...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 253 تا 264


253

عه نزوندی مه دست کاوش چه کنده مه دل ویمر نسته نالش چه کنده
مه موی ده بونگارسن کرته مه یاری مه خرمنی دله آتش چه کنده

254

نه نونی دیم خورش ده ور نکنده کیی دنو کله ده بر نکنده
ادر نُه سفره دار بُیه چه کرته اشتون می و پشر مو سر نکنده

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 265 تا 276

265

مه چش درد دینده گوی دونک بگرته جدیدی وانن ناخونک بگرته
انی هم مستنه واندا نه نه جون جن پری وونی تَد دُرمک بگرته

266

یکه باری ماشین بمه هم برکه بیارت بُه کوی ترا خاره متکه
جا بمه و برشین دو که ره بشو هر چی مه چش واکه تو دنه بی یه

...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 277 تا 288

277

هم قدیمی سه دری تو به تو یه هم کرسی کل داییما لولکویه
دونیایی دست ادر سال و زمونه مه دل همیشه بُرمه در گلویه

278

هم بره وو امست دکتر ببی یه ستاره بُیه اما خور ببی یه
نُه زحمتی کو شو وو رو بهته نه ره سجیر نکی سجر ببی یه

2...

ادامه مطلب

دوبیتی های سنگسری - شماره 289 تا 300

289

هم که میدونی مچتی هداره نه نشونی یکه یاله چناره
نمسری بیرو ته ده بوینی خدا زونده مه دل ته ره نخاره

290

خا پسو ماشا لله هشار ببی ین انون ورا هزار هزار ببی ین
انون خمس و زکات ده چه ندی یه سُه مالی کو انجو شمار ببی ین

ادامه مطلب