banner banner
دوبیتی های مازندرانی - شماره  1 تا 12

دوبیتی های مازندرانی - شماره 1 تا 12


1
همه تا دشت و صحرا دو هکنین شِه راه سر گلانه بو هکنین
انا الحق بَزو یه منصور و فردا مره با آینه رو به رو هکنین

2

شه دست هدایی و اقرار هکردی دو باره جمله ره تکرار هکردی
ته با عهدی که بشکستی خدایی مه ره از عاشقی بیزا...

ادامه مطلب

دوبیتی های مازندرانی -شماره 13 تا 24


13

خدایا نور بارونه مه سره بهشت سبز ایمونه مه سره
صدای شاهه مردونه مه سره خدای عشق مهمونه مه سره

14

بمویی و مه دل ره وا هکردی وفا و عشق ره معنا هکردی
ته مه کهنه درد ره دوا هکردی خدای رحمان ره رضا هکردی

ادامه مطلب

دوبیتی های مازندرانی - شماره 25 تا 36


25

کبوترگنه یوسف بورده بازار جمع بینن گرد هم یوسف خریدار
مه دست خالی و هر جه بدیمه زلیخا بی یه و دنیای دینار

26

بخونین قل هو الله واحد ره بییرین ذکر الله و صمد ره
اگر سالم ونه عبور هکنین بییرین دامن شه راه بلد...

ادامه مطلب