بیا ساقی ای نازنین پیر من
سر آغاز و انجام تدبیر من
بیا ای خدا گونه ای مهربان
ز چنگال خود خواهیم وارهان
بیا ای نوازشگر جان من
نوازشگر طفل ایمان من
بیا و سر رشته را باز کن
سخن با زبان من آغاز کن
بده می که آتش...