Hello, Sign in
دوبیتی های شماره 1883 الی 1893

بهاری صحبت از پائیز می کرد
شب آهنگی ز شب پرهیز می کرد
جوانی خویش را از بی وفایی
به دار عشق حلق آویز می کرد

*******************

مکن کاری که درها بسته گردد
غم و درد جهان برجسته گردد